Skład Komisji Oceny Projektów powołanej dla konkursu dotyczącego zmniejszenia emisji zanieczyszczeń

Data publikacji: 18.07.2019 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zgodnie z zapisami z art. 44 pkt 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 informuje o składzie Komisji Oceny Projektów dla naboru nr RPLD.04.04.00-IZ.00-10-001/18 wniosków o dofinansowanie projektów - Osi priorytetowej IV Gospodarka Niskoemisyjna,
Działanie IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.

ikonka pdf Skład Komisji Oceny Projektów (PDF 352 KB)

 
Top