Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Gminę Tuszyn - gospodarka wodno-kanalizacyjna

Data publikacji: 08.11.2018 r.

Projekt nr WND-RPLD.05.03.01-10-0002/18, pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Tuszyn poprzez budowę kanalizacji ściekowej” złożony przez Gminę Tuszyn uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 66,67 % punktów. Nabór nr RPLD.05.03.01-IP.03-10-001/18.

 
Top