Wynik oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez Gminę Tuszyn - Gospodarka wodno-kanalizacyjna - ZIT

Data publikacji: 05.10.2018 r.

Projekt nr WND-RPLD.05.03.01-10-0002/18, pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Tuszyn poprzez budowę kanalizacji ściekowej”  złożony przez Gminę Tuszyn uzyskał pozytywną ocenę formalną.

 
Top