Zwiększenie całkowitej kwoty środków na dofinansowanie projektów w konkursie dotyczącym kształcenia ogólnego

Data publikacji: 26.09.2018 r.

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu nr RPLD.11.01.02-IZ.00-10-001/18 wskazującymi możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów przed rozstrzygnięciem konkursu, zwiększona zostaje całkowita kwota środków na dofinansowanie projektów.
Uzasadnieniem zwiększenia alokacji jest duża liczba pozytywnie ocenionych projektów na etapie oceny formalno-merytorycznej tj. 99 projektów na kwotę 96 531 974,92 zł. Zwiększenie kwoty przeznaczonej na konkurs następuje do wysokości całości dostępnej w ramach Poddziałania XI.1.2 „Kształcenie ogólne” na dzień 21.09.2018 r. alokacji.
W związku z powyższym  całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLD.11.01.02-IZ.00-10-001/18 zwiększona zostaje do 17 626 196,53 EUR (przed zmianą 8 974 885,00 EUR ), co stanowi 75 584 655,95 PLN (przed zmianą 37 200 000,00 PLN).
Powyższe zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców, zgodnie z art.41, pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności.

 
Top