Zmiana regulaminu konkursu dotyczącego kształcenia zawodowego

Data publikacji: 24.05.2018 r.

Informujemy o zmianie Regulaminu konkursu nr RPLD.11.03.01-IZ.00-10-001/18 w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, ogłoszonego 7 marca 2018 r.
Zmianie uległa wyłącznie całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu.
Regulamin konkursu obowiązuje od dnia 22.05.2018 r.

pdfRegulamin konkursu1.66 MB

pdfOpis wprowadzonych zmian209.14 KB

 
Top