Stosowanie kwot ryczałtowych

Data publikacji: 14.09.2017 r.

Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu dotyczącego wdrażania programów typu outplacement w przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków publicznych) nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100.000 EUR, stosowanie uproszczonej metody w formie kwot ryczałtowych jest obligatoryjne.
Powyższa kwota jest przeliczana na PLN z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez Komisję Europejską aktualnego na dzień ogłoszenia konkursu.  
W związku z powyższym, w przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego (środków publicznych) nie przekracza 424 930,00 PLN stosowanie kwot ryczałtowych jest obligatoryjne.

 
Top