Zmiana regulaminu konkursu dotyczącego usług społecznych i zdrowotnych

Data publikacji: 21.07.2017 r.

Informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi dokonanał zmiany Regulaminu konkursu nr  RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/17, ogłoszonego w ramach: Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne", Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym", Poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne".

Potrzeba zmiany Regulaminu wynika z braku możliwości rozstrzygnięcia konkursu w wyznaczonym terminie ze względu na przedłużające się negocjacje.

Szczegóły dotyczące zmian regulaminu opublikowane na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi

 
Top