Informacja o wynikach oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, Poddziałanie V.3.1 Gospodarka wodno-kanalizacyjna - ZIT

Data publikacji: 09.03.2017 r.

Informujemy, iż projekt nr WND-RPLD.05.03.01-10-0001/16, pn. „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Rzgów” złożony przez Gminę Rzgów uzyskał pozytywną ocenę formalną.

 
Top