Ogłoszenie o naborach w trybie pozakonkursowym wniosków o dofinansowanie projektów w ramach RPO WŁ 2014-2020, poddziałanie III.1.1 Niskoemisyjny transport miejski - ZIT

Data publikacji: 30.12.2016 r.

Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT), działając na podstawie uchwały nr 10/2016 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji harmonogramu składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach ZIT wskazanych w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT) ogłasza nabory dla projektów:

 1. „Budowa zrównoważonego systemu mobilności lokalnej w Brzezinach i dostosowanie do potrzeb sieci transportu multimodalnego Aglomeracji Łódzkiej”
 Wnioskodawca: Miasto Brzeziny
 Nabór nr RPLD.03.01.01-IP.03-10-002/16

 2. „Budowa stacji obsługi tankowania lub ładowania transportu zbiorowego oraz zakup nowych autobusów hybrydowych lub autobusów elektrycznych w Głownie”
 Wnioskodawca: Gmina Miasta Głowno
 Nabór nr RPLD.03.01.01-IP.03-10-001/16

znajdujących się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiący załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Szczegóły ogłoszenia wraz z listą niezbędnych dokumnetów dostepne są na stronie internetowej Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego.

 
Top