Wybór do dofinansowania projektu pozakonkursowego złożonego w ramach Poddziałania VI.1.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury – ZIT

Data publikacji: 29.12.2016 r.

Projekt nr WND-RPLD.06.01.01-10-0002/16, pn. „Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód”  złożony przez „EC-1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1736/16 z dnia 28.12.2016 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 13 821 138,00 PLN.

pdfInformacja do wykazu projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym prowadzonego przez IZ RPO WŁ na lata 2014-2020236.08 KB

 
Top