Wynik oceny merytorycznej projektu pozakonkursowego złożonego w ramach Poddziałania VI.1.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury –ZIT

Data publikacji: 23.12.2016 r.

Projekt nr WND-RPLD.06.01.01-10-0002/16 pn. „Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód” złożony przez „EC-1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 74,76 % punktów.

 
Top