Informacja o wynikach oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, nabór z Poddziałania VI.1.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT

Data publikacji: 14.12.2016 r.

Projekt nr WND-RPLD.06.01.01-10-0002/16 pn. „Rewitalizacja EC-1 Południowy Wschód" złożony przez „EC-1 Łódź - Miasto Kultury" w Łodzi uzyskał pozytywną ocenę formalną.

 
Top