Wyniki oceny formalnej w konkursie z poddziałania II.2.2 Promocja gospodarcza regionu.

Data publikacji: 27.12.2016 r.

Informujemy, że zakończona została ocena formalna wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w konkursie nr RPLD.02.02.02-IP.02-10-008/16, ogłoszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałania II.2.2 Promocja gospodarcza regionu.

Spośród 28 wniosków o dofinansowanie:

   - 17 wniosków zostało pozytywnie ocenione pod względem zgodności z kryteriami formalnymi i przekazane do oceny merytorycznej
   - 9 wniosków zostało odrzuconych z powodu niespełnienia wymogów albo kryteriów formalnych
   - 2 wnioski zostały wycofane na prośby Wnioskodawców.

Lista projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi

 
Top