Wybór do dofinansowania projektu pozakonkursowego złożonego w ramach Poddziałania III.2.1 Drogi Wojewódzkie

Data publikacji: 21.12.2016 r.

Projekt nr WND-RPLD.03.02.01-10-0005/16, pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd” złożony przez Województwo Łódzkie został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1684/16 z dnia 16.12.2016 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 117 909 045,46 PLN w tym EFRR 105 497 566,99 PLN.

pdfInformacja do wykazu projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym prowadzonego przez IZ RPO WŁ na lata 2014-2020155 KB

 
Top