Informacja o wynikach oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, nabór z Poddziałania III.2.1 Drogi Wojewódzkie

Data publikacji: 14.12.2016 r.

Projekt nr WND-RPLD.03.02.01-10-0005/16, pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 713 na odcinku Kurowice - Ujazd” złożony przez Województwo Łódzkie uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w  wyniku której otrzymał 79,09% punktów.

 
Top