Wybór do dofinansowania projektu pozakonkursowego złożonego w ramach Poddziałania VII.1.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne – ZIT (nabór nr RPLD.07.01.01-IP.03-10-001/16)

Data publikacji: 07.12.2016 r.

Projekt nr WND-RPLD.07.01.01-10-0001/16, pn. „Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych w Urzędzie Gminy Zgierz w Zgierzu” złożony przez Gminę Zgierz został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1597/16 z dnia 05.12.2016 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 435 112,23 PLN.

pdfInformacja do wykazu projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym prowadzonego przez IZ RPO WŁ na lata 2014-2020

 
Top