Informacja o wynikach oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach trybu pozakonkursowego, nabór nr z Poddziałania VII.1.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne – ZIT.

Data publikacji: 25.11.2016 r.

Projekt nr WND-RPLD.07.01.01-10-0001/16, pn. „Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i organizacyjnych w Urzędzie Gminy Zgierz w Zgierzu” złożony przez Gminę Zgierz uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 63,29% punktów.

 
Top