Wybór do dofinansowania projektu pozakonkursowego złożonego w ramach Poddziałania VI.1.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury –ZIT

Data publikacji: 07.12.2016 r.

Projekt nr WND-RPLD.06.01.01-10-0001/16, pn. "Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi – Polskie Centrum Komedii-Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej” złożony przez Teatr Powszechny w Łodzi został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 1602/16 z dnia 05.12.2016 r. Wartość przyznanego projektowi dofinansowania wyniosła 13 418 193,96 PLN.

pdfInformacja do wykazu projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym prowadzonego przez IZ RPO WŁ na lata 2014-2020156.58 KB

 
Top