Wynik oceny merytorycznej projektu pozakonkursowego złożonego w ramach Poddziałania VI.1.1. Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury –ZIT (nabór nr RPLD.06.01.01-IP.03-10-001/16)

Data publikacji: 01.12.2016 r.

Projekt nr WND-RPLD.06.01.01-10-0001/16, pn. "Rewitalizacja Teatru Powszechnego w Łodzi – Polskie Centrum Komedii-Regionalne Centrum Edukacji Teatralnej” złożony przez Teatr Powszechny w Łodzi uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 67,96% punktów

 
Top