Działanie III.3 Transport multimodalny

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII

Data publikacji: 11.05.2016 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 ogłasza Konkurs dla naboru nr RPLD.03.03.00-IZ.00-10-001/16 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej III Transport Działanie III.3 Transport multimodalny Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

 

Status naboru

  • Wynik naboru wniosków:

     

    Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 informuje, iż żaden wniosek nie uzyskał pozytywnej oceny formalnej w wyniku zakończenia oceny dla naboru Nr RPLD.03.03.00-IZ.00-10-001/16, Poddziałanie III.3 Transport multimodalny.

 
Top