Poddziałanie IV.3.1 Ochrona powietrza – ZIT

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Jeśli szukasz innych możliwości wsparcia - sprawdź "Dotacje dla Ciebie"


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII

Data publikacji: 25.05.2021 r.

Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT), działając na podstawie Uchwały nr 10/2021 Zarządu Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie wezwania do złożenia wniosków o dofinansowanie dla Wnioskodawców projektów wskazanych na Liście projektów rezerwowych ZIT wstępnie zidentyfikowanych przez IZ RPO WŁ, których dofinansowanie jest możliwe w przypadku dostępności alokacji w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 w części ZIT, ogłasza nabory dla projektów:

 1. Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Brzeziny
  Wnioskodawca: Miasto Brzeziny
  Nabór nr RPLD.04.03.01-IP.03-10-001/21 – wezwanie
 2. Budowa Powiatowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 1 w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 21
  Wnioskodawca: Powiat Pabianicki
  Nabór nr RPLD.04.03.01-IP.03-10-002/21 – wezwanie
  Wnioski należy złożyć w terminie do dnia 23 lipca 2021 r.

Powyższe projekty znajdują się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiący załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Listę niezbędnych dokumentów, wraz z treścią wezwań do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów znajdziesz na stronie internetowej Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.

 
Top