Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII

Data publikacji: 04.05.2020 r.

Ponowne wezwanie do naboru ogłoszonego 15.01.2020 r. w trybie pozakonkursowym wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ 2014-2020 dla poddziałania: IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT

W związku z niezłożeniem wniosku o dofinansowanie, w terminie określonym w wezwaniu z dnia 15 stycznia 2020 r., Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT), ponownie wzywa do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu:

„Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Gminie Tuszyn, ul. Szpitalna 3”
Wnioskodawca: Gmina Tuszyn
Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-003/20 – ponowne wezwanie

znajdującego się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiący załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 20 sierpnia 2020 r.

Listę niebędnych dokumentów, wraz z treścią wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie znajdziesz na stronie internetowej Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.

Status naboru

  • Aktualny: do 2020-08-20
 
Top