Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII

Data publikacji: 09.04.2020 r.

Informacje o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza nabór wniosku nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/20 w ramach:

Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne"
Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym"
Poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne".

Nabór Nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/20 - Poddziałanie IX.2.1 (pozakonkursowy - wsparcie bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie województwa łódzkiego w związku z zagrożeniem epidemicznym/stanem epidemii).

 
Top