ZMIANA TERMINU: Poddziałanie VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – ZIT

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII

Data publikacji: 23.03.2020 r.

Korekta ponownego wezwania do naborów ogłoszonych 20.09.2019 r. w trybie pozakonkursowym wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ 2014-2020 dla poddziałania VI.3.1 Rewitalizacja i rozwój potencjału społeczno-gospodarczego – ZIT

W związku z niezłożeniem wniosku o dofinansowanie, w terminie określonym w wezwaniach z dnia 20 września 2019 r., Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT), ponownie wzywa do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu:

„Szlakiem Architektury Włókienniczej. Rewitalizacja Księżego Młyna. Etap II”
Wnioskodawca: Miasto Łódź
Nabór nr RPLD.06.03.01-IP.03-10-002/19 – ponowne wezwanie

znajdującego się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiący załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wnioski należy złożyć w terminie do dnia 22 maja 2020 r.

Listę niezbędnych dokumentów, wraz z treścią wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie znajedziesz na stronie internetowej Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.

 
Top