Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

 

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Jeśli szukasz innych możliwości wsparcia - sprawdź "Dotacje dla Ciebie"


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII    XIII

 

Data publikacji: 30.08.2018 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-005/18 w ramach:
Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne"
Działania IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym"
Poddziałania IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne".
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Lista niezbędnych dokumentów, wraz z regulaminem konkursu dostępna jest na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

 
Top