Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT

 

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Jeśli szukasz innych możliwości wsparcia - sprawdź "Dotacje dla Ciebie"


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII    XIII

 

Data publikacji: 30.04.2018 r.

W związku z niezłożeniem wniosku o dofinansowanie, w terminie określonym w wezwaniu z dnia 29 grudnia 2017 r., Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT), ponownie wzywa do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu:

„Modernizacja energetyczna infrastruktury Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach”
Wnioskodawca: Powiat Brzeziński
Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-015/17 – ponowne wezwanie

znajdującego się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiący załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 11 czerwca 2018 r.

Lista niezbędnych dokumentów, wraz z treścią wezwania dostępna jest na stronie internetowej Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.

 
Top