Ogłoszenie o naborach wniosków w trybie pozakonkursowym w ramach termomodernizacji budynków - ZIT

Data publikacji: 03.01.2018 r.

Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT), działając na podstawie uchwały nr 12/2017 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji harmonogramu składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach ZIT wskazanych w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT) ogłasza nabory dla projektów:

  1. „Modernizacja energetyczna infrastruktury Powiatowego Centrum Zdrowia w Brzezinach”
    Wnioskodawca: Powiat Brzeziński
    Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-015/17
  2. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Pabianicach”
    Wnioskodawca: Powiat Pabianicki
    Nabór nr RPLD.04.02.01-IP.03-10-016/17

znajdujących się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiący załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wnioski należy złożyć w terminie do dnia 29 marca 2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące naborów, wraz z listą niezbędnych dokumentów dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.

 
Top