Poddziałanie VI.1.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury – ZIT

 

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Jeśli szukasz innych możliwości wsparcia - sprawdź "Dotacje dla Ciebie"


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII    XIII

 

Data publikacji: 01.03.2018 r.

Instytucja Pośrednicząca (Związek ZIT), działając na podstawie uchwały nr 3/2018 Rady Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji harmonogramu składania wniosków o dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach ZIT wskazanych w Strategii Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (Strategii ZIT) ogłasza nabór dla projektów:

  1.  „Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej poprzez przebudowę i rozbudowę siedziby samorządowej instytucji kultury”
     Wnioskodawca: Powiat Zgierski
     Nabór nr RPLD.06.01.01-IP.03-10-003/18- wezwanie
  2.  „Rozszerzenie oferty kulturalnej oraz działań z zakresu edukacji artystycznej Teatru Powszechnego w Łodzi”
     Wnioskodawca: Teatr Powszechny w Łodzi
     Nabór nr RPLD.06.01.01-IP.03-10-004/18- wezwanie

znajdujących się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiący załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wnioski należy złożyć w terminie do dnia 28 maja 2018 r.

Lista niezbędnych dokumentów, wraz z treścią wezwań dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitalny.

 
Top