Informacja o wyborze projektu do dofinansowania złożonego w ramach konkursu z Poddziałania V.4.1 Ochrona przyrody

Data publikacji: 21.03.2018 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Uchwałą Nr 387/18 z dnia 20 marca 2018 r., zmienił załącznik do Uchwały Nr 1743/17 z dnia 20 grudnia 2017 r. Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Konkursu zamkniętego dla naboru Nr RPLD.05.04.01-IZ.00-10-001/17 w ramach konkursu dla naboru Nr RPLD.05.04.01-IZ.00-10-001/17 w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, Działanie V.4 Ochrona przyrody Poddziałanie V.4.1 Ochrona przyrody w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 
Top