Poddziałanie V.4.2 Przeciwdziałanie degradacji środowiska

 

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Jeśli szukasz innych możliwości wsparcia - sprawdź "Dotacje dla Ciebie"


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII    XIII

 

Data publikacji: 30.05.2017 r.

 

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łodzkiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs dla naboru RPLD.05.04.02-IZ.00-10-001/17 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej V Ochrona Środowiska, działanie V.4 Ochrona Przyrody, poddziałanie V.4.2 Przeciwdziałanie Degradacji Środowiska Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 
Top