Poddziałanie IX.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII

Data publikacji: 31.08.2015 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.09.03.01-IP.01-10-001/15 w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne"; Działania IX.3 „Rozwój ekonomii społecznej"; Poddziałania IX.3.1 „Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

 
Top