Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

 

Na tej stronie możesz przeglądać i wyszukiwać nabory wniosków. Ogłoszenia ułożone są według daty ich publikacji i są publikowane przez instytucje odpowiedzialne za przeprowadzanie konkursów.

Jeśli chcesz sprawdzić z wyprzedzeniem, kiedy będą ogłaszane kolejne nabory, przejdź do Harmonogramów naborów wniosków

Przed złożeniem wniosku zapoznaj się z Kryteriami oceny projektów.

Jeśli jesteś gotowy to złóż wniosek. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź jak przebiega procedura odwoławcza.

Jeśli szukasz innych możliwości wsparcia - sprawdź "Dotacje dla Ciebie"


 I    II    III    IV    V    VI    VII    VIII    IX    X    XI    XII    XIII

 

Data publikacji: 30.09.2016 r.

Informacje o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi informuje o ogłoszonym w dniu 30 września 2016 konkursie nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-003/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Konkurs dotyczy Osi Priorytetowej IX "Włączenie społeczne" - Poddziałania IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym".

Ogłoszenie o konkursie dostępne jest również na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi oraz na Portalu Funduszy Europejskich.

 
Top