Pytania i odpowiedzi do konkursu dotyczącego powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

Data publikacji: 07.05.2021 r.

Pytanie 1

Czy można planować wynagrodzenie Dyrektora/Kierownika w kosztach bezpośrednich?

Odpowiedź 1

Koszty administracyjne związane z obsługą projektu, w szczególności: koszty koordynatora lub kierownika projektu oraz innego personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie, monitorowanie projektu lub prowadzenie innych działań administracyjnych w projekcie, w tym w szczególności koszty wynagrodzenia tych osób, ich delegacji służbowych i szkoleń oraz koszty związane z wdrażaniem polityki równych szans przez te osoby stanowią koszty pośrednie.
Wynagrodzenie Dyrektora placówki może być rozliczane w ramach kosztów bezpośrednich.

Pytanie 2

Czy jest określona maksymalna wysokość opłat miesięcznych od rodziców, która stanowi wkład własny?

Odpowiedź 2

Nie ma określonej maksymalnej wysokości opłat. Należy pamiętać o tym, że zgodnie z zapisami regulaminu, opłaty powinny być symboliczne i nie stanowić istotnej bariery uczestnictwa w projekcie.

Pytanie 3

Czy opłaty od rodziców stanowią wkład własny prywatny czy publiczny?

Odpowiedź 3

Zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu „o zakwalifikowaniu źródła pochodzenia wkładu własnego (publiczny/prywatny) co do zasady decyduje status prawny wnioskodawcy/partnera/strony trzeciej lub uczestnika.
Jest to wkład własny prywatny.

Pytanie 4

Czy wkładem własnym do projektu mogą być środki pozyskane z Programu Maluch+?

Odpowiedź 4

Tak wkładem własnym w ramach projektu mogą być środki pozyskane z Programu Maluch +.
Zasady realizacji programów, z których wnioskodawca uzyskał środki, nie mogą zabraniać ich wykazania jako wkładu własnego do projektów EFS (przykładem takich środków z innych programów, które mogą stanowić wkład własny do innych projektów jest Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, środki z resortowego Programu MALUCH+). W przypadku otrzymania dotacji z Programu MALUCH+, w celu uniknięcia podwójnego finansowania tych samych wydatków związanych z tym samym miejscem opieki, należy przedstawić szczegółowy kosztorys całego przedsięwzięcia, stanowiący Załącznik nr 18 do Regulaminu i dołączyć go do wniosku o dofinansowanie.

Pytanie 5

Czy w grupie docelowej muszą znaleźć się mężczyźni? Czy jest założona jakaś proporcja?

Odpowiedź 5

Nie, nie ma założeń dotyczących proporcji. Proszę pamiętać o tym, iż należy uwzględnić Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia 5 kwietnia 2018 r.
Należy też przypomnieć, iż zasada równości szans i niedyskryminacji oznacza umożliwienie wszystkim osobom – bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną – sprawiedliwe, pełne uczestnictwo we wszystkich dziedzinach życia na jednakowych zasadach.
Materiał pomocniczy w kwestii równości szans znajduje się w załączniku nr 2 do Regulaminu konkursu.

Pytanie 6

Czy na etapie realizacji projektu będzie można zmienić wartości wskaźników w zakresie podziału na płeć?

Odpowiedź 6

Tak, istnieje taka możliwość, ale należy pamiętać o tym, że wszelkie zmiany w projekcie należy skonsultować z Instytucją Zarządzającą.

Pytanie 7

Czy wsparciem w projekcie mogą być objęte również dzieci, które już uczęszczają do żłobka/klubu np. dodatkowymi zajęciami?

Odpowiedź 7

Zgodnie z regulaminem konkursu celem projektów w ramach działania 10.01.00 jest utworzenie nowych miejsc. W związku z powyższym niezasadnym jest objęcie wsparciem dzieci już uczęszczających do w/w instytucji. Koszty ponoszone w ramach projektu powinny dotyczyć tylko dzieci projektowych.
Pozyskiwane w ramach projektu wsparcie dotyczy grupy docelowej jaka jest ujęta w projekcie. Jeżeli wnioskodawca chce objąć szerszą grupę dzieci, powinien to sfinansować w ramach środków własnych.

Pytanie 8

Czy można realizować w ramach projektu dodatkowe zajęcia dla dzieci?

Odpowiedź 8

Tak, ale potrzeba objęcia dzieci dodatkowymi zajęciami powinna zostać uzasadniona w projekcie.

Pytanie 9

Czy w ramach projektu można objąć wsparciem jedynie osoby pracujące?

Odpowiedź 9

Nie, w ramach konkursu wsparciem mogą być objęte poniższe grupy docelowe:

 • osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, dla których opieka nad dzieckiem w wieku do lat 3 stanowi barierę w wejściu na rynek pracy.

Pytanie 10

Czy dotacja z gminy może stanowić wkład własny w projekcie?

Odpowiedź 10

Tak. W związku z powyższym Wnioskodawca zobligowany jest do wskazania w projekcie konkretnych wydatków które będą spełniać powyższe założenie.
Zgodnie z zapisami regulaminu naboru wkład własny może być poniesiony w formie:

 1. niepieniężnej, w tym wkład niepieniężny wnoszony przez stronę trzecią w formie dodatków lub wynagrodzeń, lub
 2. finansowej, np. poprzez:
  - środki będące w dyspozycji danej instytucji,
  - środki wpłacane przez podmioty zewnętrzne,
  - środki prywatne angażowane w ramach projektów objętych pomocą publiczną.

Pytanie 11

Wśród grupy docelowej mogą pojawić się rolnicy lub domownicy (osoby ubezpieczone w KRUS). Jak w takim przypadku kwalifikować osoby do wskaźników? Czy to będą osoby pracujące, bezrobotne czy bierne zawodowo? Jak należy podchodzić do kwestii dokumentowania aktywności zawodowej rolników i wskaźników w projekcie?

Odpowiedź 11

Zgodnie z Regulaminem konkursu rolnicy uznawani są za osoby pracujące o ile spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu uzyskania dochodu, nawet jeśli przedsiębiorstwo nie osiąga zysków;
 • osoba poświęca swój czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowano( np. rolnik wykonujący pracę w celu utrzymania swojego gospodarstwa, architekt spędzający czas w oczekiwaniu na klientów w swoim biurze, rybak naprawiający łódkę czy siatki rybackie, aby móc dalej pracować, osoby uczestniczące w konwencjach lub seminariach);
 • osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki zawodowej; zalicza się do tego zakup lub instalację, zamawianie towarów w ramach przygotowań do uruchomienia działalności. Bezpłatnie pomagający członek rodziny uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli wykonywaną przez siebie pracą wnosi bezpośredni wkład w działalność gospodarczą, gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową będą w posiadaniu lub prowadzoną przez spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa domowego.

Rolnicy są tutaj traktowani jako osoby prowadzące działalność na własny rachunek. Domownicy rolnika są traktowani jako osoby pracujące

Pytanie 12

Czy wartości docelowe dla wskaźników rezultatu mogą zostać określone na poziomie niższym niż 100% wartości?

Odpowiedź 12

Przyjęta w dokumentacji wartość wskaźnika 100 % dotyczy całego naboru, nie zaś konkretnego projektu.

Pytanie 13

„W ramach projektu nie są finansowane koszty budowy/przebudowy lokalu, a zatem realizacja projektu może rozpocząć się po zakończeniu robót budowlanych i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego.” Czy prace związane z wykończeniem pomieszczeń tj. malowanie, instalacje elektryczne, CO, wodno-kanalizacyjne stanowią wydatek kwalifikowalny?

Odpowiedź 13

Zgodnie z zapisami regulaminu naboru w ramach działań ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 kwalifikowalne są m.in. takie koszty jak: dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowlanych sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, sanitariatów, szatni zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania.
Wszystkie wydatki w/w dotyczące dostosowania i wyposażenia powinny odnosić się do konkretnego lokalu, w którym ma być sprawowana opieka nad dziećmi.

 
Top