Pytania i odpowiedzi do konkursu dotyczącego edukacji przedszkolnej

Data publikacji: 02.10.2020 r.

Pytanie 1.

Kto może być partnerem w ramach projektu?

Odpowiedź 1.

Zgodnie z zapisami Regulaminu, partner to podmiot w rozumieniu art. 33 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, który jest wymieniony w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu, realizujący wspólnie z beneficjentem (i ewentualnie innymi partnerami) projekt na warunkach określonych w umowie o dofinansowanie i porozumieniu albo umowie o partnerstwie i wnoszący do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe (warunki uczestnictwa partnera w projekcie określa IZ PO). Zgodnie z Wytycznymi jest to podmiot, który ma prawo do ponoszenia wydatków na równi z beneficjentem, chyba że z treści Wytycznych wynika, że chodzi o beneficjenta jako stronę umowy o dofinansowanie.

Pytanie 2.

Czy możliwe jest realizowanie projektu 1c-e. Czy konieczna jest realizacja typu projektu 1a?

Odpowiedź 2

Informuję, iż typ projektu 1a, tj. „upowszechnianie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej świadczonej w ośrodkach wychowania przedszkolnego (w tym również w innych funkcjonujących formach wychowania przedszkolnego), w szczególności w przedszkolach specjalnych i integracyjnych, obejmujące wsparcie istniejących lub nowo utworzonych ośrodków wychowania przedszkolnego w zakresie generowania i funkcjonowania nowych miejsc przedszkolnych” jest obligatoryjny. Wynika to ze szczegółowego kryterium dostępu nr 3 „Generowanie miejsc przedszkolnych”.

Pytanie 3.

Jak należy rozumieć podstawowe postępowanie rekrutacyjne przeprowadzone na rok szkolny 2020/2021, w którym nie przyjęto minimum 15 dzieci?

Odpowiedź 3.

Przez podstawowe postępowanie rekrutacyjne, należy rozumieć pierwsze postępowanie rekrutacyjne, przeprowadzone na rok szkolny 2020/2021 przez wnioskodawcę, będącym organem prowadzącym.

Pytanie 4.

Czy utworzenie nowego oddziału przedszkolnego dla 6 -latków w szkole, spełni kryterium szczegółowe dostępu nr 3 pn. Generowanie miejsc przedszkolnych, mówiące o tym, że wsparcie skutkuje zwiększeniem liczby miejsc przedszkolnych podlegających pod konkretny organ prowadzący na terenie danej gminy/miasta oraz we wspieranym OWP w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu.

Odpowiedź 4.

Jeśli powstałe nowe oddziały przedszkolne w szkole, powodują zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych podlegających pod konkretny organ prowadzący na terenie danej gminy/miasta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu, to taki projekt spełni szczegółowe kryterium dostępu nr 3 i może ubiegać się o dofinansowanie.

 
Top