Pytania i odpowiedzi do konkursu dotyczącego edukacji przedszkolnej

Data publikacji: 22.09.2020 r.

Pytanie 1.

Czy realizacja projektu rozpoczynającego się od 01.05.2020, w którym wykażemy 20 dodatkowych miejsc przedszkolnych, które otworzyliśmy w powiększonym o nową salę budynku od września 2020, jest zgodna z kryteriami konkursu (czy te 20 miejsc będzie do wykazania we wskaźniku, a jednocześnie wypełni warunek realizacji typu projektu 1a).

Odpowiedź 1.

Konkurs skierowany jest do jednostek sektora finansów publicznych. Ogólne kryterium dostępu nr 2 Kwalifikowalność projektu, nie wyklucza ubiegania się o dofinansowanie projektu, który rozpoczął się przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Ponadto w ramach kryterium oceniane będzie czy projekt jest zgodny z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 lit. e) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dn. 17 grudnia 2013 r. tj.:

  • czy projekt nie został zakończony w rozumieniu art. 65 ust. 6,
  • jeśli Wnioskodawca rozpoczął projekt przed dniem złożenia wniosku, czy przestrzegał obowiązujących przepisów prawa dotyczących danej operacji (art. 125 ust. 3 lit. e),
  • czy projekt nie obejmuje przedsięwzięć będących częścią operacji, które zostały objęte lub powinny były zostać objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 71 (trwałość operacji) w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem (art. 125 ust.3 lit. f).

Zgodnie z powyższym kryterium, Państwa projekt może zostać uznany za kwalifikowalny w przedmiotowym naborze.

Pytanie 2.

Czy realizując taki projekt - rozpoczynający się przed datą rozpoczęcia naboru - po ewentualnym otrzymaniu dofinansowania mamy możliwość:

  1. wnioskowania o finansowanie kosztów utrzymania tych nowo utworzonych miejsc przez 12 miesięcy, ale licząc dopiero od następnego roku szkolnego (czyli w okresie IX 2021-VIII 2022), czyli nie bezpośrednio przez 12 miesięcy po ich stworzeniu
    lub, gdyby to było niemożliwe,
  2. czy finansowanie przez pierwsze 12 miesięcy przez Gminę (IX 2020-VIII 2021), z wykorzystaniem subwencji, można traktować jako wkład własny (pieniężny/niepieniężny?).

Odpowiedź 2. a)

Zgodnie z regulaminem konkursu w ramach typu projektu 1a możliwe są działania obejmujące m.in.:

  • zapewnienie przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy działalności bieżącej nowo utworzonego miejsca wychowania przedszkolnego, w tym: koszty wynagrodzenia nauczycieli i personelu zatrudnionego w OWP, koszty żywienia dzieci,

Zapis oznacza, że koszty bieżącej działalności mogą być ponoszone jedynie w stosunku do nowo utworzonego miejsca wychowania przedszkolnego przez pierwsze 12 miesięcy w związku z powyższym nie ma możliwości finansowania bieżącej działalności dopiero od następnego roku szkolnego.

Odpowiedź 2. b)

NIE

Zgodnie ze szczegółowym kryterium dostępu nr 6 „Zakaz podwójnego finansowania działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego”
W przypadku finansowania bieżącej działalności nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego ze środków EFS wnioskodawca nie finansuje powyższej działalności z krajowych środków publicznych przeznaczonych na finansowanie wychowania przedszkolnego.
W przypadku finansowania bieżącej działalności nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego z krajowych środków publicznych przeznaczonych na finansowanie wychowania
przedszkolnego wnioskodawca nie finansuje powyższej działalności z EFS.

Pytanie 3.

Ile wynosi trwałość projektu?

Odpowiedź 3.

W przypadku generowania miejsc wychowania przedszkolnego beneficjent zapewnia ich trwałość przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu. Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość OWP do świadczenia usług przedszkolnych w ramach utworzonych w projekcie miejsc wychowania przedszkolnego finansowana ze środków innych niż europejskie. Liczba zadeklarowanych w arkuszu organizacyjnym placówki miejsc wychowania przedszkolnego uwzględnia dokładną liczbę miejsc utworzonych w projekcie.
Kryterium ma zastosowanie do typu projektu 1a.

Pytanie 4.

Czy w ramach typu projektu 1 a możliwy jest zakup mebli?

Odpowiedź 4.

Zgodnie z zapisami Regulaminu możliwe są działania obejmujące zakup i montaż wyposażenia, w tym m.in. mebli.

Pytanie 5.

Czy budynki muszą być własnością beneficjenta?

Odpowiedź 5.

Budynki nie muszą być własnością beneficjenta. Mogą być np. udostępnione przez inne podmioty np. gminę, jeżeli możliwość taka wynika z przepisów prawa oraz zostanie to ujęte w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie

 
Top