Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru wniosków z Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Data publikacji: 11.10.2016 r.

1.    Czy w  tym samym miejscu, w którym będzie realizowany projekt można prowadzić identyczną działalność, ale skierowaną do osób zatrudnionych ?


Tak, może być w tym samym miejscu prowadzona działalność w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (niefinansowana z projektu). Należy zaznaczyć jednak, że  nie może być ona w żadnym zakresie finansowana z środków przeznaczonych na realizację projektu. Dlatego też zaleca się, aby rozplanować funkcjonowanie miejsc opieki w sposób umożliwiający wykazanie rozdzielności kosztów poniesionych na opiekę nad dziećmi osób stanowiących grupę docelową oraz na opiekę nad pozostałymi dziećmi.


2.    Czy można prowadzić działalność komercyjną - warsztaty dla dzieci i rodziców, które nie byłyby finansowane w ramach projektu, ale byłyby organizowane przez spółkę w tym samym lokalu i przynosiły dochód.

Działalność komercyjna przez wnioskodawcę może być realizowana w tym samym lokalu, w jakim sprawowana jest opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 z zastrzeżeniem pkt  6.9 Dochód wygenerowany podczas realizacji projektu (do czasu jego ukończenia) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

3.    Czy można wyposażyć lokal, w którym dzienny opiekun będzie sprawował opiekę nad dziećmi do lat 3?

W przypadku projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 wydatki w postaci zakupu i montażu wyposażenia możliwe są jedynie w przypadku, kiedy podmiot zatrudniający dziennego opiekuna zapewnia lokal w celu sprawowania opieki. Wydatki dotyczące zakupu pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych możliwe są zarówno w przypadku kiedy podmiot zatrudniający dziennego opiekuna zapewnia lokal, jak również w przypadku sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennego opiekuna we własnym lokalu.
 

4.    Czy wsparciem objęci mogą być rodzice  pracujący  w gospodarstwie rolnym i podlegający ubezpieczeniu w KRUS? Jakie dokumenty będą musieli przedstawić, aby można było zakwalifikować ich, jako  powracających do pracy w gospodarstwie po urodzeniu dziecka?


W ramach projektu wsparciem objęte mogą być wszystkie osoby pracujące opiekujące się dzieckiem w wieku do lat 3 przebywające na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym, łącznie z osobami pracującymi w gospodarstwie rolnym.  
Osoby takie wykazane powinny być we wskaźniku rezultatu: „Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu (osoby)”
W ramach ww. wskaźnika wykazuje się wszystkie osoby pracujące, które dzięki wsparciu otrzymanemu w ramach projektu powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka w wyniku działań związanych z zapewnieniem miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Osoby pracujące to m.in. osoby pracujące w gospodarstwie rolnym. Ponadto osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim (rozumianym jako świadczenie pracownicze, który zapewnia płatny lub bezpłatny czas wolny od pracy do momentu porodu i obejmuje późniejszą krótkoterminową opiekę nad dzieckiem) jest uznawana za „osobę pracującą”.
Zatem do zweryfikowania czy osoba pracująca w gospodarstwie rolnym  może być wykazana w ww. wskaźniku rezultatu konieczne jest zbadanie czy osoba pobierała świadczenie pracownicze, który zapewnia płatny lub bezpłatny czas wolny od pracy do momentu porodu i obejmuje późniejszą krótkoterminową opiekę nad dzieckiem, o którym mowa w definicji osoby pracującej.

W przypadku osób pracujących w gospodarstwie rolnym wypłacany jest tzw. zasiłek macierzyński z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego rolników.
 
Zgodnie ze znowelizowanym od 1 września 2013 r. art. 15 ust 1 i ust 1a ustawy z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonemu (rolnikowi, domownikowi) z mocy ustawy (obowiązkowo) z tytułu:
1.    urodzenia dziecka,
2.    przyjęcia dziecka w wieku do 7 roku życia na wychowanie, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do 10 roku życia, jeżeli w tym czasie został złożony wniosek o przysposobienie,
3.    przyjęcia dziecka w wieku do 7 roku życia na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do 10 roku życia
- w wysokości czterokrotnej emerytury podstawowej.
Jeżeli ubezpieczeniu podlegają oboje rodzice, zasiłek macierzyński przysługuje im łącznie.
W przypadku rolników ubezpieczonych w KRUS na wniosek (dobrowolnie) zasiłek ten przysługuje, jeśli okres podlegania temu ubezpieczeniu wynosi co najmniej rok bezpośrednio przed wystąpieniem zdarzenia uzasadniającego nabycie prawa do tego świadczenia (tj. np. przed porodem). Do wymaganego rocznego okresu ubezpieczenia nie wlicza się okresów podlegania innemu ubezpieczeniu społecznemu, nawet gdy zainteresowany nie nabył prawa do analogicznego świadczenia z tego ubezpieczenia.
W związku z wprowadzonymi zmianami prawo do zasiłku macierzyńskiego z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie będzie przysługiwało jeżeli:
•    wniosek do Sądu o przysposobienie dziecka/przyjęcia dziecka w ramach rodziny zastępczej w wieku do 7 roku życia zostanie złożony do ukończenia przez dziecko 7 lat,
•    w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, wniosek do Sądu o przysposobienie/przyjęcie w ramach rodziny zastępczej  zostanie złożony do 10 roku życia dziecka.
Podstawą do rozpatrzenia uprawnień do zasiłku macierzyńskiego jest złożony  do jednostki organizacyjnej KRUS wniosek, na druku KRUS SR 24 (dostępny na stronie internetowej  www. krus.gov.pl zakładka formularze) wraz ze skróconym aktem urodzenia dziecka, a w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie, wymagane jest zaświadczenie z Sądu o złożonym wniosku o przysposobienie dziecka / wniosku  o ustanowienie rodziny zastępczej.
Jeżeli matka dziecka nabyła prawo do zasiłku macierzyńskiego z systemu powszechnego, ojcu dziecka (rolnikowi,  domownikowi) spełniającemu warunek ubezpieczenia w dniu urodzenia dziecka/w dacie złożenia stosownego wniosku do Sądu - przysługuje zasiłek macierzyński niezależnie od uzyskanego zasiłku macierzyńskiego przez matkę dziecka z tytułu zatrudnienia.
Zasiłek macierzyński wypłacany jest jednorazowo, w wysokości czterokrotnej emerytury podstawowej obowiązującej w dniu urodzenia dziecka.    
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20.12.1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2015 poz. 704 z późn. zm.)

5.    Czy możliwa jest refundacja kosztów związanych z dowozem dzieci do miejsca opieki tj. do żłobka.

Nie. Wydatek zostałby uznany za niekwalifikowalny w związku z niespełnieniem następujących przesłanek określonych w części 6.2 Ocena kwalifikowalności wydatku Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 tj.:
-  jest niezbędny do realizacji celów projektu i został poniesiony w związku z realizacją projektu,
- został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny i efektywny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

 
Top