Rola Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi we wdrażaniu Funduszy Europejskich

Data publikacji: 10.10.2016 r.
Rola Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi we wdrażaniu Funduszy Europejskich

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi (w skrócie WUP) zajmuje się między innymi analizą rynku pracy, jego badaniem, ofiarowaniem pomocy osobom bezrobotnym, w tym poprzez udzielanie stosownych informacji na temat interesujących ich ofert pracy. Jednak pewnie nie wszyscy z Was wiedzą, że WUP jako Instytucja Pośrednicząca, uczestniczy także we wdrażaniu środków unijnych w ramach dwóch Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020.

Zaczęliśmy od trudnych pojęć, więc spieszymy z ich wyjaśnieniem. Instytucja Pośrednicząca to wyznaczona (przez Zarząd Województwa Łódzkiego) instytucja publiczna, jaką jest WUP w Łodzi, do obsługi programu operacyjnego RPO WŁ na lata 2014–2020. Obsługa oznacza w  tym przypadku ogłaszanie naborów wniosków na projekty finansowane ze środków unijnych, ich ocenę, podpisywanie umów o dofinansowanie i nadzór nad ich realizacją.

Natomiast Osie Priorytetowe to obszary, które są wspierane w ramach danego programu operacyjnego. WUP w Łodzi obsługuje Oś VIII Zatrudnienie oraz IX Włączenie społeczne. Jakie zatem obszary i projekty wspierają te dwie osie?

Oś VIII dotyczy wsparcia aktywności zawodowej osób po 29 roku życia, m.in. poprzez staże, szkolenia, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, a także wsparcie przedsiębiorczości w formie dotacji i pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Odbiorcami wsparcia są osoby niepracujące, w szczególności po 50 roku życia, kobiety, długotrwale bezrobotni, o niskich kwalifikacjach, osoby z niepełnosprawnościami. Szczegółowe informacje nt. poszczególnych form wsparcia znajdziecie na stronie WUP w Łodzi poświęconej VIII osi RPO WŁ na lata 2014–2020.

Z kolei oś IX skupia się na wspieraniu włączenia społecznego i na walce z ubóstwem poprzez projekty z zakresu aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem za pomocą różnych instrumentów, takich jak: praca socjalna, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, podnoszenie wiedzy i umiejętności społecznych czy wsparcie podmiotów integracji społecznej (pisaliśmy o tym tutaj, tutaj też i jeszcze tu :–)). W ramach tej osi finansowane są również projekty polegające m.in. na wspieraniu placówek opieki dziennej dla dzieci i młodzieży, świadczeniu usług medyczno–opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych oraz świadczeniu usług z zakresu wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych. Wsparciem objęte są także podmioty ekonomii społecznej. Szczegółowe informacje nt. poszczególnych form wsparcia znajdziecie na stronie WUP w Łodzi poświęconej IX osi RPO WŁ na lata 2014–2020.

Jeżeli mielibyście jakieś pytania czy też wątpliwości dot. opisywanych zagadnień, wystarczy że skontaktujecie się z konsultantami Punktu Informacyjnego EFS działającym w WUP w Łodzi:


Godziny pracy: 08.00–16.00

Adres: ul. Wólczańska 49

90–608 Łódź

pok. 1.03 i 1.04

Telefon: (42) 638 91 30/39

Fax: (42) 636 77 97

E–mail: rpo@wup.lodz.pl

Na stronie WUP w Łodzi znajdziecie także ciągle powiększającą się bazę projektów m.in. z zakresu dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, z których, jeżeli tylko spełniacie kryteria, możecie skorzystać! Wystarczy, że klikniecie w poniższy link:

Weź udział w projekcie!

Przekonajcie się o tym sami!

 
Top