Nowe nabory wniosków w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi!

Data publikacji: 11.07.2016 r.
Nowe nabory wniosków w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi!

Na naszym blogu pisaliśmy już kilkukrotnie (tutaj, tutaj też i jeszcze tu :-)) o dotacjach w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, których celem ma być zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób bez pracy, niepełnosprawnych czy też niesamodzielnych. Dzisiaj nadarza się kolejna okazja żeby o tym przypomnieć, gdyż Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi planuje w III i IV kwartale tego roku, aż 5 nowych naborów wniosków o dotację w ramach IX Osi Priorytetowej RPO WŁ na lata 2014-2020.

Specjalnie dla tych wszystkich z Was, którzy planują złożenie wniosku mamy bardzo dobrą wiadomość! Już w ten piątek czyli 15 lipca odbędzie się spotkanie informacyjne, skierowane do wszystkich podmiotów zainteresowanych realizacją projektów z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz usług społecznych i zdrowotnych.

Podczas spotkania, eksperci m.in. z Ministerstwa Rozwoju przedstawią Wam zagadnienia związane z upowszechnieniem usług społecznych i zdrowotnych. Ponadto przedstawiciele WUP przybliżą Wam specyfikę projektów realizowanych w obszarze włączenia społecznego i zaprezentują możliwości rozwoju sektora ekonomii społecznej w regionie.

Spotkanie odbędzie się w Instytucie Europejskim w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 258/260, (budynek CDK/sala na parterze S020) w godz. 11:00 - 14:00. Rejestrować będzie się mogli od godz. 10:30. Szczegółowych informacji na temat spotkania udzielą Wam pracownicy Punktu Informacyjnego EFS dostępni telefonicznie pod numerem 42 638-91-30/39 lub poprzez e-mail rpo@wup.lodz.pl.

Wraz z organizatorem czyli Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi serdecznie zapraszamy Was na to spotkanie. Poniżej znajdziecie krótkie opisy planowanych naborów wniosków. Do zobaczenia 15-go!

Usługi medyczno-opiekuńcze dla osób zależnych lub niesamodzielnych

Już w sierpniu zostanie ogłoszony nabór wniosków w ramach Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne na projekty polegające na świadczeniu usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami, które umożliwią zaspokojenie rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności.

O wsparcie będą mogły się ubiegać samorządy, instytucje pomocy i integracji społecznej, organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej czy też podmioty lecznicze.

Na realizację projektów przewidziano ponad 15 mln zł, zaś dotacja wyniesie do 90% kosztów kwalifikowalnych. Wnioski będzie można składać we wrześniu.

Ponadto w IV kwartale zostanie ogłoszony jeszcze jeden nabór wniosków – tym razem na tworzenie centrów usług społecznych. Szczegółowe informacje na temat tego konkursu uzyskacie właśnie 15 lipca.

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Również w sierpniu zostanie ogłoszony nabór wniosków w ramach Poddziałania IX.1.2, którego celem jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Tym razem wsparciem zostaną objęte projekty wdrażane poprzez Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Nie wiecie co to znaczy? Zajrzyjcie do naszego wpisu :-) Nieco później bo we wrześniu, zostanie ogłoszony piąty nabór wniosków w ramach Poddziałania IX.1.1.

W obu konkursach projekty będą mogły obejmować realizację kompleksowych programów obejmujących instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej lub edukacyjnej. Ponadto wsparciem będą objęte projekty polegające na tworzeniu lub funkcjonowaniu podmiotów integracji społecznej m.in. centrów integracji społecznej (CIS), klubów integracji społecznej (KIS), zakładów aktywności zawodowej (ZAZ), warsztatów terapii zajęciowej (WTZ).

O wsparcie będą mogły się ubiegać m.in. samorządy, instytucje pomocy i integracji społecznej, organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej.

Na realizację projektów w ramach Poddziałania IX.1.2 przewidziano ponad 30 mln zł, zaś dotacja wyniesie do 95% kosztów kwalifikowalnych. Wnioski będzie można składać we wrześniu.

Z kolei w ramach poddziałania IX.1.1 do rozdysponowania będzie kwota ponad 44 mln zł, przy tym samym poziomie dofinansowania tj. do 95%. Wnioski będzie można składać w październiku.

Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

We wrześniu zostanie ogłoszony nabór wniosków w ramach Poddziałania IX.2.2, którego celem jest poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne oraz poprawa dostępu do usług zdrowotnych odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby w regionie.

Wsparciem zostaną objęte projekty wdrażane poprzez Zintegrowane Inwestycje Terytorialne polegające na:

  1. rozwoju usług placówek wsparcia dziennego oraz innych alternatywnych form opieki dla dzieci powyżej 3. roku życia) i młodzieży służących integracji społecznej oraz zapobieganiu patologiom,
  2. rozwoju usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności.

O wsparcie będą mogły się ubiegać samorządy, instytucje pomocy i integracji społecznej, organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej czy też podmioty lecznicze.

Na realizację projektów przewidziano ponad 15 mln zł, zaś dotacja wyniesie do 90% kosztów kwalifikowalnych. Wnioski będzie można składać we wrześniu.

 
Top