Ekonomia społeczna jak wędka

Data publikacji: 25.03.2016 r.
Ekonomia społeczna jak wędka

Kiedy mówimy o pomaganiu ludziom mającym problemy z wejściem na rynek pracy, często używamy metafory wędki i ryby. Jeśli bezpośrednie formy pomocy można porównać do ryby, to ekonomia społeczna daje ludziom wędkę – narzędzie do tego, aby samodzielnie zmieniali swoje życie. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłosił wyniki konkursu w Poddziałaniu IX.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej, który wyłonił Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej. Dowiedz się więcej o „rozdawaniu wędek” w Łódzkiem.

Społeczeństwo i rynek

Jednym z celów działań ekonomii społecznej jest pomoc ludziom, którzy z różnych powodów mają trudności ze znalezieniem pracy. Środki do osiągnięcia tego celu są typowo rynkowe – podmioty ekonomii społecznej zajmują się działalnością zarobkową, a uzyskane w ten sposób dochody przeznaczają na wyznaczone przez siebie cele społeczne.

Ekonomia społeczna w Łódzkiem

W województwie łódzkim działania z zakresu ekonomii społecznej dofinansowane z RPO WŁ będą prowadzone przez Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) w trzech subregionach i w mieście Łodzi. W powiatach: bełchatowskim, piotrkowskim, radomszczańskim, pajęczańskim, wieluńskim, wieruszowskim, sieradzkim i w Piotrkowie Trybunalskim za działania będzie odpowiadać Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS. Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja – Ty – My” będzie prowadziło projekty w Łodzi, Skierniewicach i w powiatach: poddębickim, zgierskim, brzezińskim, skierniewickim, łowickim, łęczyckim, kutnowskim. W powiatach zduńskowolskim, łaskim, pabianickim, łódzkim-wschodnim, tomaszowskim, rawski i opoczyńskim projektem będzie kierował Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Centrum Klucz.

Jakie działania?

Większość działań zaplanowanych na najbliższe lata przez OWESy będzie skierowana do podmiotów ekonomii społecznej (PES). W kategorii tej mieszczą się: fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie (w tym: spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów, spółdzielnie niewidomych, spółdzielnie socjalne). Do tej grupy zaliczamy także takie organizacje jak: Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej i Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Więcej informacji o podmiotach realizujących założenia ekonomii społecznej znajdziesz tu.

Centrum Klucz będzie na przykład wspierało profesjonalizację istniejących podmiotów ekonomii społecznej, ale nie zabraknie też działań związanych z zakładaniem nowych. Działania przewidziane w projekcie to między innymi:

- Tworzenie przestrzeni dla aktywności w społecznościach lokalnych,

- Doradztwo (prawne, finansowe, biznesowe),

- Szkolenia,

- Wsparcie finansowe na tworzenie nowych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej,

- Pomoc w rozwoju istniejących podmiotów.

Co ważne – ze wsparcia mogą korzystać nie tylko podmioty ekonomii społecznej, ale także osoby indywidualne i grupy nieformalne zainteresowane rozpoczęciem działalności.

Informacja o wynikach konkursu

 

 
Top