Dofinansowania na racjonalną gospodarkę odpadami

Data publikacji: 18.08.2023 r.

blog naglowek 08 08 2023 v4 1
Dofinansowania na racjonalną gospodarkę odpadami

Trwa przyjmowanie wniosków w ramach naboru do nowego konkursu na projekty współfinansowane z Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027. Na dotacje będą mogły liczyć projekty mające na celu zapobieganie powstawaniu odpadów lub promujące ponowne ich użycie. Instytucją ogłaszającą nabór jest Zarząd Województwa Łódzkiego. Wnioski można składać do 23 października 2023 r. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na luty 2024 r. 

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 22 106 775,73 Euro, co stanowi 100 000 000,00 zł. Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu nie została ustalona, natomiast maksymalny poziom dofinansowania w projekcie wynosi 85%.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Uzyskane dofinansowanie będzie można przeznaczyć na inwestycje dotyczące racjonalnego wykorzystania zasobów i ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko wytwarzanych produktów. Materiały oraz surowce, z których te produkty zostały zbudowane, powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe. Są to w szczególności inwestycje w zakresie selektywnego zbierania odpadów, instalacji do przetwarzania bioodpadów, instalacji do doczyszczania selektywnie zebranych odpadów lub recyklingu odpadów. Działania te muszą być połączone z edukacją lokalnej społeczności objętej projektem, w tym także promowaniem ponownego użycia. Dofinansowanie można będzie przeznaczyć również na wsparcie gospodarki o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach, edukację lub doradztwo w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym oraz przygotowanie dokumentów planistycznych dotyczących gospodarki o obiegu zamkniętym.

Kto może otrzymać dofinansowanie? 

W konkursie mogą wziąć udział duże przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, jednostki samorządu terytorialnego, małe i średnie przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa gospodarujące odpadami, uczelnie, wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego. Grupą docelową projektów są osoby i podmioty korzystające z rezultatów projektu oraz mieszkańcy regionu korzystający z rezultatów projektu.

Wszystkie szczegóły na temat naboru do konkursu „Gospodarka o obiegu zamkniętym” można znaleźć na stronie Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027. 

Inwestycje ekologiczne w Łodzi

Dzięki wprowadzeniu gospodarki o obiegu zamkniętym polegającej na segregacji odpadów, ponownym użyciu, naprawie, odnawianiu i recyklingu wydłuża się cykl życia produktów. W praktyce oznacza to ograniczenie odpadów do minimum. W Łodzi przy ul. Sanitariuszek rozbudowano Kompostownię Miejską. Wymieniono instalację do biologicznego przetwarzania odpadów zielonych oraz biodegradowalnych. Selektywnie zebrane odpady roślinne i inne bioodpady przetwarzane są z wykorzystaniem bioreaktorów wyposażonych w automatyczny system napowietrzania i nawadniania złoża. Produkcja kompostu jest teraz szybsza i bardziej ekologiczna. Nowoczesna infrastruktura ma pozytywny wpływ na system gospodarowania odpadami zielonymi oraz zwiększenie świadomości mieszkańców województwa łódzkiego w zakresie ekologii. Wartość projektu wyniosła ponad 6,5 mln zł, przy udziale dofinansowania z Funduszy Europejskich w wysokości ponad 4,7 mln zł.

 

 Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:

  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
  • instagram

 

 

ciag feprreg rrp wl ueefsi 01

 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 
Top