Konkurs na wsparcie innowacji w mikro, małych i średnich firmach województwa łódzkiego

Data publikacji: 21.12.2022 r.

BLOG NAGLOWEK 23 12 22 2
Konkurs na wsparcie innowacji w mikro, małych i średnich firmach województwa łódzkiego

 

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, instytucja pośrednicząca w przyznawaniu dotacji unijnych, ogłosiło konkurs na dofinansowanie do działalności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach naboru można uzyskać od 500 tys. do nawet 2 mln zł. Środki pochodzą z programów I oś: Badania, rozwój i komercjalizacji wiedzy oraz II oś: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

Środki, jakie przyznawane są w ramach konkursu, mają na celu wesprzeć działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw. Oznacza to, że mogą zostać pozyskane na wprowadzenie innowacyjnych produktów na rynek, ulepszenie procesów produkcji lub świadczenia usług oraz na działania ekoinnowacyjne.

Wsparcie badań naukowych wśród przedsiębiorstw w sektorze prywatnym

Głównym założeniem środków unijnych przyznawanych przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, jest rozwój nauki wśród firm, działających w sektorze prywatnym. Co więcej, ma to na celu zwiększenie konkurencyjności na rynku, wspierając tym samym ogólny rozwój gospodarczy, zarówno w regionie woj. łódzkiego, jak i całym kraju. Pozyskanie środków na rozwój prac badawczo-rozwojowych ma za zadanie też zmniejszyć bariery wejścia mniejszym przedsiębiorcom na rynki zdominowane przez korporacje i wielkie działalności biznesowe.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Jak już wspomnieliśmy na samym początku, nabór na dofinansowanie skierowany jest głównie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Co więcej, projekty, na jakie chce się uzyskać dofinansowanie, powinny być realizowane na terenie województwa Łódzkiego. Dodatkowo, przedsiębiorca, który bierze udział w konkursie, musi mieć siedzibę, oddział lub stałe miejsce wykonywania działalności na terenie Łódzkiego. Ostatnim wymogiem, jaki trzeba spełnić, by uzyskać dofinansowanie, jest zaplanowanie końca realizacji projektu maksymalnie do 31 grudnia 2023 roku.

Jak wysokie dofinansowanie można uzyskać?

Przedsiębiorcy mogą wnioskować o przyznanie dofinansowania w wysokości od 500 tys. zł do nawet 2 mln zł. Ogólna pula środków, przeznaczona na dofinansowanie tychże projektów, wynosi niespełna 40 mln zł. Komisja będzie wybierała wygrane projekty według kryteriów wyboru projektów dla Działania II.3 przyjętych przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020, znajdujących się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WŁ 2014-2020.

W jaki sposób można złożyć wniosek o dofinansowanie?

W celu uzyskania dofinansowania realizacji projektu z obszaru działań B+R, wnioskodawca powinien złożyć odpowiednie dokumenty między 29 grudnia 2022 r. a 18 stycznia 2023 r. do godziny 16:00. Wnioski trzeba składać wyłącznie drogą elektroniczną, a więcej szczegółów dot. składania wniosków można znaleźć pod adresem Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Znajdą też tam Państwo więcej informacji o samym konkursie.

Zapytanie dotyczące naboru na dofinansowanie, można kierować do przedstawicieli Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, pod nr. tel. (40) 230 15 55/56. Można też zapytania wysłać na adres e-mail info@cop.lodzkie.pl bądź skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej.

Środki odwoławcze dla wnioskodawców

Wnioskodawcy mają możliwość odwołania się od decyzji dot. przyznania dofinansowania. W tym celu mogą wnosić o ponowne sprawdzenie złożonego wniosku. Komisja ma za zadanie ponownie sprawdzić wniosek pod kątem spełnienia kryteriów wyboru projektu. W ramach procedury odwoławczej stosuje się przepisy rozdziału 15. Procedury odwoławczej ustawy wdrożeniowej. Szczegółowe informacje dot. środków odwoławczych przysługujących wnioskodawcom, dostępne są w Regulaminie konkursu.

 

 Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:

  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
  • instagram

 

 

ciag feprreg rrp wl ueefsi 01

 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 
Top