FUNDUSZE EUROPEJSKIE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W LATACH 2014-2020

Data publikacji: 16.12.2022 r.

BLOG NAGLOWEK 13 12 22 1
FUNDUSZE EUROPEJSKIE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W LATACH 2014-2020

 

Polska to jedno z państw unijnych, które najefektywniej i najsprawniej wykorzystuje dostępne środki. W perspektywie finansowej na lata 2014-2020 województwo łódzkie pozyskało 2,26 mld euro, dzięki którym miasta, miejscowości i wsie z roku na rok stawały się coraz bardziej nowoczesne i przyjazne dla ludzi. Przy wsparciu środków unijnych wzrosła innowacyjność firm, realizowane były projekty z dziedziny: kultury, edukacji, zatrudnienia, czy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Fundusze Europejskie, z których skorzystaliśmy, znacząco wpłynęły na rozwój społeczno-gospodarczy województwa łódzkiego, a zmiany zauważalne są w wielu obszarach i aspektach życia.

Rozwój regionu

Ze środków unijnych realizowano inicjatywy na rzecz rozwoju lokalnego, zatrudnienia, jak również działalności średnich i małych przedsiębiorstw. W Łódzkiem powstało ponad 2 tysiące nowych miejsc pracy. Dzięki wsparciu infrastruktury kolejowej na przebudowanych lub zmodernizowanych liniach liczba przewozów pasażerskich sięgnęła 3 milionów rocznie. Po dofinansowanych drogach wojewódzkich każdego dnia porusza się około 182 tysiące osób. Budowa sieci dróg przyczyniła się do zwiększenia komfortu jazdy, poprawy bezpieczeństwa, a także wywarła pozytywny wpływ na środowisko. Ponad 35 tysięcy osób otrzymało dofinansowanie do budowy instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii. Z Funduszy Europejskich sfinansowano działania związane z gospodarką odpadami, z których skorzystało ponad 184 tysiące mieszkańców województwa. REACT-EU - jeden z największych specjalnych programów unijnych, ograniczył społeczne i gospodarcze skutki pandemii.

Dofinansowania przeznaczone były również na cele związane z ochroną miejsc należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne. Odwiedza je niemal 500 tysięcy osób rocznie, a ponad milion korzysta z objętych wsparciem muzeów, bibliotek, czy domów kultury. Dzięki udziałowi Funduszy Europejskich zmodernizowano, wyremontowano i wyposażono w odpowiedni do nauki sprzęt i narzędzia setki placówek edukacyjnych. Korzysta z nich niemal 15 tysięcy uczniów. Powstały żłobki i kluby dziecięce, do nowo wybudowanych lub zmodernizowanych szkół i przedszkoli uczęszcza 22,5 tysiąca dzieci. Z usług zdrowotnych w postaci badań, rehabilitacji, profilaktyki korzysta 400 tysięcy osób rocznie, a w dofinansowanych szpitalach i przychodniach każdego roku leczy się niemal 150 tysięcy pacjentów. 

Człowiek najlepszą inwestycją

Unia Europejska intensywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy oraz inwestuje w ludzi, szczególnie tych, którzy mają trudności ze znalezieniem pracy. W Łódzkiem pomoc otrzymało ponad 35 tysięcy osób bezrobotnych, a niemal 10 tysiącom przyznano bezzwrotne środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wsparciem objęto ponad 20 tysięcy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz niemal 7 tysięcy osób z niepełnosprawnościami. Celem tych działań była zarówno aktywizacja osób biernych zawodowo do podejmowania pracy na otwartym rynku, jak i zachęcanie pracodawców do ich zatrudniania. Unia Europejska pomogła 13 tysiącom osób zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, których objęto usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Środki unijne przeznaczone były też na cele związane z kształceniem oraz poszukiwaniem nowych rozwiązań w dziedzinie edukacji. 60 tysięcy uczniów rozwinęło kompetencje kluczowe począwszy od przedsiębiorczości i innowacyjności, przez kompetencje społeczne na świadomości kulturalnej kończąc. Dzięki wsparciu w postaci kursów i szkoleń pracę zawodową mogły podjąć osoby bezrobotne, o niskich kwalifikacjach oraz niepełnosprawni. Wsparcie otrzymało 50 tysięcy pracowników i osób prowadzących własną działalność gospodarczą, a ponad 60 tysięcy osób objęto programem zdrowotnym.

Fundusze Europejskie w Łodzi

Wsparcie z Funduszy Europejskich w latach 2014-2020 umożliwiło wielu rodzicom dzieci do lat 3 powrót do pracy oraz utrzymanie równowagi między obowiązkami służbowymi i domowymi. W Łodzi w ramach projektu unijnego „Mama w pracy, niania w domu”, z dofinansowania na zatrudnienie niań skorzystało kilkadziesiąt rodzin. Środki unijne przeznaczane były również na cele związane z ochroną dziedzictwa kulturowego. Bez wsparcia Funduszy Europejskich wiele remontów i renowacji zabytkowych budynków byłoby utrudnionych, a czasem wręcz niemożliwych. Zmodernizowano budynki Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego oraz zrewitalizowano tereny Księżego Młyna w Łodzi. Stworzono tam przestrzeń klubową dla dzieci i młodzieży, nową przestrzeń wystawienniczą oraz miejsca do spotkań autorskich. Fundusze Europejskie mają swój udział w promocji walorów turystycznych miasta. Odwiedzając miasto warto zatrzymać się w Centrum Nauki i Techniki. Powstałe dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich centrum nauki znajduje się w zrewitalizowanej Elektrowni Łódzkiej i wchodzi w skład kompleksu EC1 Łódź – Miasto Kultury. Ostatnie lata to czas niezwykle dynamicznego rozwoju województwa, zawdzięczamy to naszej obecności w Unii i temu, że ważne dla naszego regionu inwestycje mogliśmy finansować z Funduszy Europejskich.

 

 Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:

  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
  • instagram

 

 

ciag feprreg rrp wl ueefsi 01

 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 
Top