Regulamin konkursu „Wiedza o Funduszach Europejskich”

Data publikacji: 29.09.2022 r.

BLOG NAGLOWEK 23 09 2022 konkurs.psd
Regulamin konkursu „Wiedza o Funduszach Europejskich”

 

I. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie „Wiedza o Funduszach Europejskich” (dalej: „Konkurs”).
2. Organizatorem Konkursu jest Departament Promocji Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź.
3. Podmiotem realizującym konkurs w imieniu Organizatora jest APLAN MEDIA Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź.
4. Konkurs ma formę otwartą. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby, które mają konto na portalu Facebook. Warunkiem udziału jest poprawne wykonanie zadania konkursowego. (dalej: „Praca konkursowa”).
5. Praca konkursowa polega na zamieszczeniu w komentarzu prawidłowej odpowiedzi na zadanie konkursowe zadane w danym poście.

II. Czas trwania Konkursu
Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 30.09 - 06.10.2022 r.

III. Warunki uczestnictwa w Konkursie
1. Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w Rzeczypospolitej Polskiej. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz Podmiotu realizującego konkurs w imieniu Organizatora, a także członkowie ich najbliższych rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
2. Aby wziąć udział w Konkursie należy posiadać konto na portalu Facebook i zamieścić w komentarzu odpowiedź na zadanie konkursowe zadane w danym poście.
W przypadku dwóch (i więcej) komentarzy dodanych przez tę samą osobę, pod uwagę będzie brane tylko to zamieszczone w pierwszej kolejności.
3. Uczestnik przystępując do Konkursu ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

IV. Nagroda
1.Konkurs zostanie podzielony na 14 części. Każda z nich wyłoni laureatów (liczba laureatów zostanie podana w postach konkursowych), którzy otrzymają 1 dwuosobową wejściówkę na wskazany w danym poście konkursowym koncert.
2. Nagrodę otrzymają Uczestnicy, którzy najszybciej umieszczą komentarz pod postem konkursowym z prawidłową odpowiedzią na podane w poście zadanie konkursowe. Ta sama zasada dotyczy wszystkich części Konkursu.
3. Laureat poprzedniej części Konkursu nie może brać udziału w kolejnej części. Każdy Uczestnik może wygrać tylko raz.
2. Laureatów konkursu wybierze Komisja, w skład której wchodzą przedstawiciele APLAN MEDIA Sp. z o.o. Komisja oceni zgłoszone Prace Konkursowe pod względem wpisania prawidłowej liczby oraz szybkości udzielenia odpowiedzi w komentarzu pod postem konkursowym.
3. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród do 7 października do godz. 12:00 w wiadomości prywatnej na Facebooku.
4. Zwycięzca może zrzec się prawa do Nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do niej na osobę trzecią bądź żądać zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny ani na żadną inną formę rekompensaty.
5. Nagroda zostanie wysłana do Zwycięzcy Konkursu w wiadomości prywatnej na Facebooku.

V. Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres Podmiotu realizującego konkurs w imieniu Organizatora: APLAN MEDIA Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18, 93-578 Łódź przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty jego zakończenia.
2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Użytkownika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 2 dni przed koncertem, na który opiewa Nagroda.
4. APLAN MEDIA Sp. z o.o. rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji APLAN MEDIA Sp. z o.o. za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnik może uzyskać kontaktując się z APLAN MEDIA Sp. o.o. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 1 dnia. W przypadku przekroczenia tego terminu reklamacje można uznać za przyjętą.

VI. Postanowienia końcowe
1. Zgłoszenie do udziału w Konkursie ma charakter bezpłatny i dowolny. Oznacza zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie, w tym rozpowszechnianie przez Organizatora jego wizerunku.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu.
4. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje Organizator.
5. Organizator Konkursu może unieważnić Konkurs na każdym etapie i nie rozstrzygnąć go bez podania przyczyn.
6. Serwis Facebook.com udostępnia wyłącznie infrastrukturę, dzięki której możliwa jest organizacja konkursu. Facebook nie sponsoruje i nie uczestniczy w organizacji konkursu, a tym samym nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Organizatora i konsekwencje wynikające z przeprowadzenia konkursu na łamach serwisu.

VII. Polityka prywatności
1. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”) informujemy, że:
Administratorem danych przetwarzanych na potrzeby zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu jest Organizator oraz :
1. Marszałek Województwa Łódzkiego
Adres: al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
Tel.: (42) 663 30 01
Fax: (42) 663 30 02
Email: info@lodzkie.pl
2. Zarząd Województwa Łódzkiego
Adres: al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
Tel.: (42) 663 30 26
Fax: (42) 663 30 02
Email: info@lodzkie.pl
3. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego jest Pan Marcin Gołębiowski
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Inspektor Ochrony Danych, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź
adres e-mail: iod@lodzkie.pl
Dane osobowe Uczestników będą przekazywane Podmiotowi realizującemu konkurs w imieniu Organizatora tj. APLAN MEDIA Sp. z o.o. oraz będą przetwarzane :
• w celu zorganizowania i przeprowadzenia Konkursu, przyznania i wydania Nagród oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, na podstawie uzasadnionego interesu Organizatora, tj. art. 6 ust. 1. lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”).
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagród i ogłoszenia informacji o Laureatach oraz innych nagrodzonych osobach, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa - zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne, ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Uczestnik ma następujące prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Organizatora:
• dostępu do swoich danych osobowych;
• sprostowania swoich danych osobowych;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, jeśli odbywało się ono w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
• ograniczenia lub usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 i 18 RODO
• jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed jej cofnięciem.
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Konkursie.

Łódź, 29 września 2022 r.

Aktualnych informacji szukajcie na stronie i na Facebook’u Zmieniamy Łódzkie!

 

 Zainteresował Cię ten wpis? Podziel się wiadomościami:

  • rpo5
  • rpo6
  • rpo7
  • instagram

 

 

ciag feprreg rrp wl ueefsi 01

 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 
Top