Piotrkowski Klub Dziecięcy Magdaleny Jakubiak

Data publikacji: 14.06.2017 r.
Piotrkowski Klub Dziecięcy Magdaleny Jakubiak

Jeszcze dwa lata temu w Piotrkowie Trybunalskim nie było żadnego klubu dziecięcego. Dziś są ich już cztery*. Jeden z nich założyła pani Magdalena Jakubiak. Poznajcie historię tego miejsca.

Realizację pierwszego projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, o wartości ponad 350 tys. zł, Klub rozpoczął już w 2016 roku. Aby mógł on otrzymać dofinansowanie, jego celem musiało być wsparcie opiekunów dzieci w wieku do lat 3 w ich powrocie na rynek pracy po przerwie związanej z narodzinami dziecka. Piotrkowski Klub zaplanował pomoc 16 kobietom poprzez zapewnienie opieki nad ich małymi dziećmi. Dzięki unijnemu wsparciu dostosowano do potrzeb Klubu pomieszczenie przy ulicy Dmowskiego, wyposażono je, zorganizowano plac zabaw oraz zapewniono zajęcia pedagogiczne (np. logopedyczne czy z udziałem psa), a także z języka angielskiego i rytmikę. Połowa z przewidzianej liczby kobiet dodatkowo skorzystała z doradztwa, warsztatów i szkoleń wynikających z potrzeb związanych z ich powrotem do aktywności zawodowej.

Projekt jeszcze nie zdążył się zakończyć, a Klub Dziecięcy ponownie otrzymał dofinansowanie, tym razem po to, by objąć wsparciem aż 30 kobiet i ich dzieci. Dzięki przedsięwzięciu o wartości ponad 830 tys. zł mógł on dostosować do swoich potrzeb dodatkowe pomieszczenie, zakupić do niego wyposażenie i zapewnić dodatkowe zajęcia. Przewidziano, że umożliwi to powiększenie istniejącego Klubu o 15 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 oraz objęcie szkoleniami zawodowymi 10 kobiet – matek małych dzieci planujących powrót do pracy.

Ostateczne rezultaty poznamy w przyszłym roku, wraz z końcem realizacji drugiego projektu. Jednak już teraz wiemy, że pozytywne następstwa objęcia wsparciem u uczestników projektu – w tym u samych dzieci – pozostaną jeszcze na długo po zakończeniu całego przedsięwzięcia.

Zapraszamy na stronę internetową Klubu: www.jakubiakprzedszkole.pl

 

poziom dofinansowania: Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 RPO WŁ na lata 2014-2020

beneficjent: KLUB DZIECIĘCY MAGDALENA JAKUBIAK

tytuł projektu: Klub Dziecięcy Magdalena Jakubiak

wartość projektu: 362 455,00 zł (w ramach konkursu nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-001/15) oraz 832 528,13 zł (w ramach konkursu nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-001/16).

 

* Dane z raportu Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego Województwa Łódzkiego „Analiza dostępności opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie łódzkim”, kwiecień 2017 r., str. 15 i 19.

 

Zdjęcia pochodzą od realizatora projektu.

 
Top