Zagrajmy w zielone!

Data publikacji: 29.06.2016 r.
Zagrajmy w zielone!

Graliście kiedyś w zielone? Na pewno tak :-) Dzisiaj chcielibyśmy zaproponować Wam nową wersję tej zabawy. Jaką? Przeczytajcie nasz dzisiejszy wpis.

Ponad 3 boiska piłkarskie – tyle powierzchni zajmuje 16 tys. paneli słonecznych z największej, jak do tej pory, farmy fotowoltaicznej w Polsce. Całość ma moc 3,77 MW i może pokryć zapotrzebowanie na energię elektryczną aż 1600 gospodarstw domowych. Gdzie w ten sposób produkuje się czystą energię? W gminie Czernikowo koło Torunia.
A dlaczego nie w województwie łódzkim?
No właśnie. Klimat w Polsce jest właściwie taki sam, jak w Niemczech, w których instalacje tego typu produkują prawie 30 tys. GWh energii elektrycznej. Nasłonecznienie w województwie łódzkim, od którego zależy, ile energii słonecznej możemy pozyskać, nie różni się znacząco od wartości dla województwa kujawsko-pomorskiego.
Jednak zielona energia to nie tylko słońce. To również energia z biomasy i biogazu, a nasze województwo ze względu na rolniczy charakter posiada potencjalnie duże możliwości pozyskiwania energii z tych źródeł. Poza tym mamy też wody geotermalne, które mogą być wykorzystywane na cele produkcji ciepła.

Dlatego też w naszym RPO WŁ na lata 2014-2020 w ramach działania IV.1 Odnawialne źródła energii przewidzieliśmy dotacje na „zielone”. Wsparciem objęte będą urządzenia bądź instalacje do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej, przy wykorzystaniu:
➢    energii wiatrowej (do 5 MWe włącznie),
➢    energii słonecznej (do 2 MWe/MWth włącznie),
➢    energii geotermalnej (do 2 MWth włącznie),
➢    energii z biomasy i biogazu (do 1 MWe włącznie),
➢    energii wodnej (do 5 MWe włącznie).
O dotację w wysokości do 85% będą mogły ubiegać się m.in. gminy, przedsiębiorcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe czy podmioty lecznicze.

Pieniądze będzie można przeznaczyć m.in. na koszty związane z:
•    zakupem i montażem niezbędnych urządzeń infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
•    budową lub modernizacją infrastruktury służącej do dystrybucji energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych (maksymalnie do 15% wydatków kwalifikowalnych),
•    wykonywaniem odwiertów geotermalnych (w tym odwiertów badawczych),
•    systemami magazynowania wytworzonej energii elektrycznej lub cieplnej (maksymalnie do 10% wydatków kwalifikowalnych),
•    budową, przebudową lub modernizacją sieci niskiego napięcia (poniżej 110 kV), umożliwiających przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (maksymalnie do 15% wydatków kwalifikowalnych).
Pełen zakres kosztów objętych dotacją znajdziecie w „Zasadach kwalifikowalności wydatków w zakresie EFRR”.

Ogłoszenie konkursu nastąpi już niedługo, a zatem śledźcie naszą stronę internetową (www.rpo.lodzkie.pl) w zakładce „Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów wniosków”. Zapoznajcie się także z kryteriami oceny projektów, które znajdziecie w tym dokumencie.
- Grasz w zielone?
- Gram.
- Masz zielone? :-)

 
Top