Konsultacje społeczne projektu Regionalnego Planu Transportowego Województwa Łódzkiego oraz projektu Prognozy Oddziaływania na Środowisko

Data publikacji: 20.04.2016 r.

OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

projektu Regionalnego Planu Transportowego Województwa Łódzkiego spełniającego kryteria warunku ex ante dla celu tematycznego 7 do RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz projektu Prognozy Oddziaływania na Środowisko projektu Regionalnego Planu Transportowego Województwa Łódzkiego spełniającego kryteria warunku ex ante dla celu tematycznego 7 do RPO WŁ na lata 2014-2020

W dniu 19 kwietnia 2016 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia ogłoszenia o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu Regionalnego Planu Transportowego Województwa Łódzkiego spełniającego kryteria warunku ex ante dla celu tematycznego 7 do RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz projektu Prognozy Oddziaływania na Środowisko projektu Regionalnego Planu Transportowego Województwa Łódzkiego spełniającego kryteria warunku ex ante dla celu tematycznego 7 do RPO WŁ na lata 2014-2020.

Konsultacje społeczne prowadzone są w trybie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353) w terminie od 22.04.2016 r. do dnia 13.05.2016 r.


Zarząd Województwa Łódzkiego

zaprasza wszystkie podmioty zainteresowane udziałem w konsultacjach; w szczególności jednostki samorządu terytorialnego, administrację rządową, przedsiębiorców, partnerów społeczno-gospodarczych, organizacje pozarządowe, do zapoznania się z treścią dokumentów i zgłaszania uwag oraz opinii za pośrednictwem strony internetowej www.rpo.lodzkie.pl.
Dodatkowo projekty dokumentów wraz ze stosownymi załącznikami wyłożone są do wglądu
w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, ul. Tuwima 22/26, pok. 1015.
Informacja o konsultacjach społecznych zamieszczona została również na stronie www.lodzkie.pl  oraz www.bip.lodzkie.pl.

Wypełniony formularz uwag dostępny na stronie internetowej www.rpo.lodzkie.pl należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@bppwl.lodzkie.pl wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje społeczne RPT i SOOŚ”.

W przypadku braku możliwości zgłaszania uwag i opinii drogą elektroniczną dopuszcza się możliwość wypełnienia formularza uwag w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, ul. Tuwima 22/26, pok. 1015.


Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i opinii jest Zarząd Województwa Łódzkiego.

Uwagi i opinie zgłoszone po 13 maja 2016 r. nie będą rozpatrywane.

W przypadku pytań lub wątpliwości w kwestiach technicznych prosimy o kontakt (tel 42 663 37 36 lub na adres e-mail: monitoring@lodzkie.pl).

pdfProjekt Regionalnego Planu Transportowego Województwa Łódzkiego spełniającego kryteria warunku ex ante dla celu tematycznego 7 do RPO WŁ na lata 2014-202029.51 MB

pdfPrognoza Oddziaływania na Środowisko projektu Regionalnego Planu Transportowego Województwa Łódzkiego spełniającego kryteria warunku ex ante dla celu tematycznego 7 do RPO WŁ na lata 2014-20205.4 MB

docxFormularz zgłaszania uwag71 KB

 

LOGOTYPY KOLOROWY EFSI

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ 2014-2020 oraz z budżetu samorządu województwa łódzkiego.

 
Top