Informacja dotycząca oceny formalnej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania V.1.2 Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

Data publikacji: 17.12.2015 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako IZ RPO WŁ informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 64/14 Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 28 października 2014 r., 24 grudnia 2015 roku jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Wobec powyższego, wnioskodawcy, którym 10-dniowy termin złożenia korekt na wezwanie IZ RPO WŁ upływa w dn. 24 grudnia 2015 roku zobowiązani są do nadania ich zgodnie z zapisami Regulaminu Konkursu (§ 6 pkt 7, 8) do dnia 24 grudnia 2015 roku. Osobiste złożenie korekty w tym dniu nie będzie możliwe. Uzupełniony/skorygowany wniosek wysłany pocztą w dn. 24 grudnia 2015 roku będzie uznany za doręczony (decyduje data nadania w placówce operatora pocztowego).

 
Top