Przekazanie wniosków do oceny formalno-merytorycznej w konkursie dotyczącym powrotu na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

Data publikacji: 18.07.2019 r.

Poniżej przedstawiamy listę wniosków o dofinansowanie, które zostały przekazane do oceny formalno-merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów powołanej dla konkursu nr RPLD.10.01.00-IZ.00-10-001/19
Oś Priorytetowa X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie,
Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

ikonka pdf Lista wniosków (PDF 253 KB)

 
Top