Przekazanie wniosków do oceny formalno-merytorycznej w konkursie dotyczącym działań uzupełniających populacyjne programy profilaktyczne

Data publikacji: 16.07.2019 r.

Poniżej przedstawiamy listę wniosków o dofinansowanie, które zostały przekazane do oceny formalno-merytorycznej w ramach Komisji Oceny Projektów powołanej dla konkursu nr RPLD.10.03.03-IZ.00-10-002/19
Oś Priorytetowa X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie,
Działanie X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia,
Poddziałanie X.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy.

Lista wniosków

 
Top