Wynik oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie złozonego przez Gminę Andrespol - dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT

Data publikacji: 25.06.2019 r.

Projekt nr WND-RPLD.06.01.01-10-0001/19, pn. „Rozbudowa i doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Gminie Andrespol” złożony przez Gminę Andrespol uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, w wyniku której otrzymał 72,83 % punktów. Nabór nr RPLD.06.01.01-IP.03-10-007/18.

 
Top